Clinical Pharmacokinetics of Caffeine in Korean Preterm Infants with Apnea of Prematurity.
Myung Seop Lim, Mi Jeong Son, Jung Eun Shin, Soon Min Lee, Ho Sun Eun, Min Soo Park, Kook In Park, Ran Namgung
Neonatal Med. 2017;24(1):20-25.   Published online 2017 Feb 28     DOI: https://doi.org/10.5385/nm.2017.24.1.20
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effectiveness and safety of early versus late caffeine therapy in managing apnoea of prematurity among preterm infants: a retrospective cohort study
Won Zi Yun, Yaman Walid Kassab, Liew Mei Yao, Norliyana Khairuddin, Long Chiau Ming, Muhammad Abdul Hadi
International Journal of Clinical Pharmacy.2022; 44(5): 1140.     CrossRef
Population pharmacokinetic modeling of caffeine in preterm infants with apnea of prematurity: New findings from concomitant erythromycin and AHR genetic polymorphisms
Hao-Ran Dai, Yun Liu, Ke-Yu Lu, Xin He, Hong-Li Guo, Ya-Hui Hu, Jing Xu, Xuan-Sheng Ding, Feng Chen, Rui Cheng, Zheng Jiao
Pharmacological Research.2022; 184: 106416.     CrossRef
Population pharmacokinetic study of caffeine citrate in Chinese premature infants with apnea
Aijie Guo, Zhifeng Zhu, Jiyang Xue, Xuemei Di, Jie Fan, Liping Huang, Pu Zhao, Xuefeng Hu, Hongjuan Xie
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics.2020; 45(6): 1414.     CrossRef